De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt de verplichtingen van de persoon of de instantie die een persoonsregistratie opzet en gebruikt. Deze wet is daarom richtinggevend voor de dienstverlening van Daniëlle Egstorf. In onderstaand privacyreglement staat aangegeven hoe men binnen Daniëlle Egstorf omgaat met schriftelijke gegevens over en van cliënten, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens en over de rechten van cliënten ten aanzien van de over hen opgeslagen gegevens.

Daniëlle Egstorf, onderdeel van Optimaal Functieneren en gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.danielle-egstorf.nl

Mail@danielle-egstorf.nl

Wat zijn persoonsgegevens

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daniëlle Egstorf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Uw bericht

– Bedrijfsnaam (optioneel)

– Kamer van koophandelnummer (optioneel)

– Bankrekeninggegevens

-BTW-is nummer

– Gegevens over uw activiteiten op onze website– Internetbrowser en apparaat type

Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Daniëlle Egstorf heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Daniëlle Egstorf kan echter niet controleren of een bezoeker van de website en servers ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Daniëlle Egstorf persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heeft verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, dan kunt u contact opnemen via mail@danielle-egstorf.nl en dan zal de informatie worden verwijderd. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door Daniëlle Egstorf worden verzameld, dan zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@danielle-egstorf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daniëlle Egstorf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (uitvoering van een overeenkomst)
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (gerechtvaardigd belang)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
– Om diensten aan u te verlenen (uitvoering van een overeenkomst)
– Daniëlle Egstorf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (gerechtvaardigd belang)
– Daniëlle Egstorf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Daniëlle Egstorf neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daniëlle Egstorf) tussen zit. Het gaat daarbij om het automatisch afstemmen van de advertenties die wij tonen in samenwerking met Facebook. Uw gedrag op onze website wordt geanalyseerd en op basis daarvan worden op andere websites en platforms onze advertenties weergegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming brengen wij uw gedrag op onze website niet op deze manier in kaart. Meer hierover onder het hoofdstuk ‘cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Daniëlle Egstorf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 15 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie
– Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn
– Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat u zich uitschrijft
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
– Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Daniëlle Egstorf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant (Administration4you), de webmaster (Website.nu), onze mailprovider (Active Campaign/Mailblue), Facebook, Instagram en Google. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daniëlle Egstorf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daniëlle Egstorf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daniëlle Egstorf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies van Facebook, Instagram, LinkedIn en Google

Om uw bezoek en activiteiten op de website te monitoren en hier vervolgens onze advertenties op aan te kunnen passen. Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies van Adverteerders

Om uw bezoek en activiteiten op onze website te monitoren en de resultaten van de advertenties te analyseren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daniëlle Egstorf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@danielle-egstorf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daniëlle Egstorf wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daniëlle Egstorf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@danielle-egstorf.nl

Bekendmaking Privacyreglement

Het reglement staat volledig vermeld op de website van Daniëlle Egstorf. Een papieren versie is ten allen tijde op aanvraag verkrijgbaar. Daniëlle Egstorf behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig het privacyreglement te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van de diensten van Daniëlle Egstorf stemt de gebruiker in met het privacyreglement en eventuele wijzigingen daarvan.

Klachten en vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Daniëlle Egstorf, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in dit privacyreglement. We zullen ons best doen om uw vraag of klacht zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Mocht u van mening zijn dat uw vraag of klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement Daniëlle Egstorf/juli 2023 / Kamer van Koophandel 69776083