Coachpraktijk Daniëlle Egstorf

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door Daniëlle Egstorf, opererend onder de handelsnaam Daniëlle Egstorf,, onderdeel van Optimaal Functioneren, hierna te noemen Daniëlle Egstorf.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht: de tussen Daniëlle Egstorf en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Daniëlle Egstorf geleverde diensten. Opdrachtnemer: Daniëlle Egstorf. Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Daniëlle Egstorf wordt begeleid of de door opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Daniëlle Egstorf is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen voor begeleiding door Daniëlle Egstorf.

1.3 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 2 Grondslag van de offerte en de opdracht

2.1 Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met een adviseur van Daniëlle Egstorf. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

2.2 Offertes van Daniëlle Egstorf zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door opdrachtgever en/of cliënt zijn verstrekt. De opdrachtgever en/of cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het met de cliënt te doorlopen traject. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken, die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Daniëlle Egstorf de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

2.3 Daniëlle Egstorf behoudt zich het recht voor om een door opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, danwel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Daniëlle Egstorf de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

2.4 Daniëlle Egstorf heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is Daniëlle Egstorf niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Daniëlle Egstorf is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Daniëlle Egstorf kenbaar behoorde te zijn.

2.5 Een opdracht tot begeleiding door Daniëlle Egstorf komt niet eerder tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Daniëlle Egstorf. Aanvullingen en/of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

2.6 De door Daniëlle Egstorf aangegeven termijnen voor verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

2.7 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de opdracht en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Daniëlle Egstorf en de opdrachtgever.

Artikel 3 Tarieven

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn de door Daniëlle Egstorf gehanteerde tarieven exclusief btw en exclusief reis-, parkeer- en verblijfskosten. Conform belastingvoorschriften wordt 21% btw gefactureerd voor alle trainingen, advies- en coachingwerkzaamheden.

3.2 De door Daniëlle Egstorf gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast naar het inflatiecorrectiecijfer.

3.3 De honorering die Daniëlle Egstorf zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

3.4 De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.

3.5 Wanneer de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Daniëlle Egstorf de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

3.6 Indien Daniëlle Egstorf bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds verhoogt, zal zij dit twee maanden tevoren aan de opdrachtgever melden. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Daniëlle Egstorf en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De reeds lopende trajecten zullen in dat geval worden afgemaakt onder de eerder overeengekomen voorwaarden.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van het volledige honorarium dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Daniëlle Egstorf. Het niet tijdig voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane betalingsverplichting.

4.2 Klachten over facturen dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Daniëlle Egstorf te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij daar door de rechter anders over wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden in ieder geval vastgesteld op vijftien procent (15%) van de verschuldigde hoofdsom zonder dat Daniëlle Egstorf gehouden is die kosten te adstrueren.

4.4 Daniëlle Egstorf is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is overeengekomen.

4.5 In onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
– annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste afspraak: 100% van de totale investering;
– annulering c.q. uitstel van de vijftiende (15de) dag tot en met de achtentwintigste (28ste) dag voor aanvang van de eerste afspraak: 50% van de totale investering;
– annulering c.q. uitstel eerder dan achtentwintig (28) dagen voor de eerste afspraak: nihil.
Deze bepalingen gelden voor training aan groepen. In de kosten zijn alle kosten inbegrepen, zoals kosten gemaakt door Daniëlle Egstorf, huisvestingskosten, catering en andere kosten aan derden.

 Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

5.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever of Daniëlle Egstorf geschiedt uitsluitend in overleg.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en gedragscode

6.1 Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. De door Daniëlle Egstorf verstrekte documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.

6.2 Indien en voorzover Daniëlle Egstorf schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal cliënt vooraf het rapport  mogen inzien. Cliënt bepaalt of de rapportage aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

6.3 Daniëlle Egstorf verplicht zich te houden aan de meest recente Gedragscode voor Holistische coaches te houden. Deze gedragscode kan bij bij Daniëlle Egstorf en de NOLOC (www.noloc.nl) worden opgevraagd.

6.4 Daniëlle Egstorf zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkhied van de informatie die tijdens de begeleiding wordt gedeeld te waarborgen, tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Daniëlle Egstorf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door de cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of door Daniëlle Egstorf gegeven adviezen.

7.2 Daniëlle Egstorf is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

7.3 De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Daniëlle Egstorf voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan zes maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste zes maanden.

7.4 Wanneer de opdrachtgever op grond van bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen één jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk en aangetekend aan Daniëlle Egstorf kenbaar te maken.

7.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de adviezen en informatie die door Daniëlle Egstorf worden verstrekt. Daniëlle Egstorf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of de verstrekte informatie.

Artikel 8 Auteursrecht

8.1 De door Daniëlle Egstorf uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt zelf en, mits de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

8.2 Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan de opdrachtgever en de cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Daniëlle Egstorf nodig.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

9.1 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

9.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Daniëlle Egstorf vanwege het ontstane en aannemelijk bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende periode met een maximum van twee maanden.

9.3 In geval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Daniëlle Egstorf heeft plaatsgevonden, is Daniëlle Egstorf gerechtigd € 75,- aan administratiekosten in rekening te brengen.

9.4 Daniëlle Egstorf is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:
– de opdrachtgever in verzuim is;
– de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surseance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
– opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft achtergehouden;
– cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

9.5 In bovengenoemde gevallen volgens artikel 9 lid 1 is de opdrachtgever tegenover Daniëlle Egstorf schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat de begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

9.6 Wanneer Daniëlle Egstorf door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Daniëlle Egstorf blijvend onmogelijk is of langer duurt dan twee maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Daniëlle Egstorf deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

9.7 Indien de opdrachtgever besluit de opdracht voortijdig te beëindigen, blijft het volledige honorarium voor de resterende begeleiding verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Op alle betrekkingen tussen Daniëlle Egstorf en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden_Daniëlle Egstorf/ juli 2023/ ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 69776083 – BTW nummer: NL001594581B91.